Daňová evidence
Jednoduché účetnictví
Podvojné účetnictví

Evidence tržeb v Evropě

Evidence tržeb je oblíbeným tématem laické i odborné daňové veřejnosti. Evidence tržeb se netýká jen českých podnikatelů a českých spotřebitelů. Obdobné systémy, které mají krácení tržeb omezit, jsou zaváděny také v jiných členských státech. Při našich prázdninových cestách se tak můžeme setkat s nejrůznějšími druhy účtenek. Některé nám umožní ověřit si, zda prodejce řádně zaevidoval své tržby, s jinými se dostaneme do slosování o hodnotné ceny. Na Slovensku vedle sebe paralelně existují dva systémy, elektronické registrační pokladny a virtuální registrační pokladny. Elektronické registrační pokladny jsou klasické pokladny s fiskální pamětí. Jejich používání bylo uzákoněno již v roce 2008 zákonem č. 289/2008 Z.z., o používaní registračnej pokladnice a vztahovalo se na podnikatele s vyšším obratem. Elektronické registrační pokladny nejsou propojeny s daňovou správou, s jejich propojením se do budoucna počítá. Virtuální registrační pokladny vznikly v roce 2015 jako povinná alternativa pro menší podnikatele, kteří přijímají hotovostní platby od zákazníků. Virtuální registrační pokladny jsou de facto analogií elektronické evidence tržeb, která bude zaváděna v České republice. Každá účtenka vydaná v tomto systému je opatřena kontrolním kódem daňové správy a informace o všech vydaných účtenkách jsou uloženy na jejích serverech. Od roku 2016 si může každý podnikatel vybrat, zda bude používat elektronickou nebo virtuální registrační pokladnu, případně zda bude pracovat s oběma systémy. Podnikatelé, kteří svou činnost provozují v místech bez internetového pokrytí, musí využívat elektronickou registrační pokladnu. Virtuální ani elektronické pokladny naopak nemusí používat podnikatelé, kteří mají své prodejní místo v horských oblastech bez trvalého napájení elektřinou. Slovenské účtenky lze zaregistrovat v systému „ bločkové loterie“. Výherci se mohou těšit na peněžité ceny i jackpot. Elektronické registrační pokladny musí od roku 2016 používat někteří podnikatelé v Rakousku. V rámci daňové reformy 2015/2016 (německy Steuerreformgesetz 2015/2016) vzniká povinnost zavést registrační pokladnu podnikatelům, kteří překročí roční obrat 15.000,00 € a zároveň jejich příjmy z plateb v hotovosti překročí 7.500,00 €. Podnikatel, který tyto dvě částky překročí, má povinnost do čtyř měsíců od data zjištění registrovat svou pokladnu u správce daně. Prodávající je povinen každou hotovostní transakci zaevidovat, kupující je povinen převzít účtenku a mít ji u sebe po dobu přítomnosti v provozovně. Zákazníci, kteří účtenku nedoloží, nebudou podle zákona sankcionování. Rakouské registrační pokladny nejsou online propojeny s daňovou správou. Od povinnosti této evidence tržeb jsou osvobozeni někteří menší prodejci. Bez evidence tržeb se obejdou např. hasičské slavnosti. Prodejci, jejichž obchod se nenachází v trvale uzavřených prostorách, tedy farmáři či trhovci, si nemusí registrační pokladny pořizovat, pokud jejich roční obrat nepřesáhne částku 30.000,00 €. Náklady související s pořízením registrační pokladny lze do výše 200,00 € uplatnit v rámci přílohy přiznání k dani z příjmů. V Polsku vznikla

povinnost používat registrační pokladny už v roce 2004 na základě zákona o DPH (polsky Ustawa o podatku od towarow i uslug). Podnikatel musí každou tržbu zaregistrovat, vytisknout účtenku a předat ji zákazníkovi. Pokud dojde k závadě na pokladně, musí podnikatel použít náhradní pokladnu. Vyhláška ministra financí o registračních pokladnách blíže rozvádí, jaká zařízení se za registrační pokladnu považují a jaké jsou její součásti. Další ministerská vyhláška každoročně definuje, které skupiny poplatníků nemají povinnost registrační pokladny používat. Aktuálně se jedná např. o drobné podnikatele s ročním obratem hotovostních transakcí do 20.000,00 Zł. Při zavádění pokladen má podnikatel povinnost oznámit správci daně počet pokladen z důvodu náhrady nákladů na jejich pořízení. Zprovoznění pokladny provádí autorizovaný technik. Polské účtenky lze zaregistrovat v systému „paragonové loterie“. Hlavní cenou je osobní automobil. Registrační pokladny fungují také v Maďarsku. Od roku 2012 musí být vybaveny GSM jednotkou a SIM kartou a správce daně si v určitých časových intervalech stahuje data. Podnikatelé tak nemají možnost data v pokladnách upravovat. Povinnost takto registrovat tržby se vztahuje prakticky na všechny typy daňových subjektů. Evidence tržeb se nevztahuje na stánkový prodej nebo na prodej pozemků. V případě výpadku elektřiny nebo závady pokladny je povinnost vydat účtenku prominuta. Pokud se pokladna nachází v místě bez pokrytí mobilním signálem, může podnikatel požádat správce daně o osvobození od online připojení. Data z pokladny pak předává správci daně na CD. V Chorvatsku existuje systém evidence tržeb od roku 2013. Upravuje jej zákon o fiskalizaci hotovostních transakcí (chorvatsky zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom). Systém spočívá v tom, že prodejce každou vydanou účtenku zaeviduje online v systému daňové správy. Zákazníkovi pak předá účtenku s kontrolním kódem daňové správy. Náklady na pořízení veškerého technického a programového vybavení nese podnikatel. Vláda pořízení tohoto vybavení nijak nekompenzuje. Aby vláda motivovala zákazníky k vyžadování účtenek, zavedla do zákona účtenkovou loterii. V minulém roce byla dokonce uspořádána účtenková soutěž pro české turisty. Hlavní cenou byl zájezd do Chorvatska v následujícím roce. Povinnost elektronicky evidovat tržby se vztahuje na všechny podnikající právnické a fyzické osoby, včetně malých podnikatelů. V obchodních prostorách musí být viditelně vyvěšena cedule informující o povinnosti prodávajícího vydat účtenku a o povinnosti kupujícího mít účtenku u sebe alespoň po dobu přítomnosti v obchodních prostorách. Pokud by kupující při kontrole nepředložil účtenku, může mu být udělena pokuta od 200,00 do 2000,00 Kn. Ve Slovinsku je povinnost evidence tržeb stanovena zákonem o ověřování dokladů (slovinsky zakon o davčnem potrjevanju računov). Od roku 2016 mají podnikatelé povinnost vydávat účtenky prostřednictvím certifikované pokladny, která je online propojena s informačními systémy daňové správy. Každá účtenka tak obsahuje jedinečný identifikační kód. Slovinský systém se víceméně inspiroval systémem využívaným v Chorvatsku. Mezi průkopníky povinné evidence tržeb patří Itálie. Její základy byly položeny v roce 1985, kdy byl ministrem financí Bruno Vientiani. V současné době mají všichni italští podnikatelé povinnost vydat svým zákazníkům účtenku, italsky scontrino. Zákazníci jsou povinni účtenku přijmout. Na dodržování této povinnosti dohlíží italská finanční policie. Ta může v přestrojení provádět kontrolní nákupy a dokonce může do vzdálenosti 100 m od provozovny požadovat předložení dokladu od zákazníků. Od ledna 2017 by měly být italské registrační pokladny propojeny s daňovou správou. Povinnost evidovat své tržby, ať už prostřednictvím registračních pokladen s fiskální pamětí nebo prostřednictvím elektronických online pokladen, mají také podnikatelé v Belgii, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku, Řecku i Švédsku. Povinnost evidence je stanovena účetními i daňovými předpisy. O zavedení povinné evidence tržeb od roku 2017 uvažuje také Německo.